welcome火辣APP导航福利视频

welcome火辣APP导航福利视频

 痘之始终喜音清,毒热壅塞哑无声,喉中有痘不须治,若是毒攻甘桔宁。”遂用巴豆霜下痰涎数升,疾顿愈。

壅遏营气,令无所避,是谓脉。 按《谈苑》载邵化及为高丽国王治药,言参质极坚,用斧断之,香馥一殿。

 风自下而上,夏风横行空中,秋风自上而下,冬风刮地而行。扁鹊亦曰;一呼脉四至以上,谓痹者脱脉气,谓失十六丈二尺一周之常经也。

或治虚;谬工则实实虚虚;惟庸工能补其虚,不敢治其实也。凡方云蜜一斤者,有七合。

诊毕,曰∶“大人根器上别有一窍,常流污水,然乎? 又云以呕下,疑有阙文,当改之。

 其清者为营,浊者为卫;营在脉中,卫在脉,营周不息,阴阳相贯,如环无端。【注】上古之人无出痘者,天性淳朴也。

Leave a Reply