sw系列医院的是那部

sw系列医院的是那部

 惟胆草根多而深细,故泻火并兼降利。虽然,知药性之深者,始可合用复方,否则不可妄用,恐相反相恶,反致相害。

心动,则精必离宫,无五味子之酸收,则精将随小便而暗泄。虚病用补,宜新久之皆可受,其不可受者,非气之虚,乃气之逆也。

盖人参能通达上下,回原阳之绝,返丹田之阴,虽不能尽人而救其必生,亦可于死中而疗其不死也。山羊即《尔雅》所谓羊也。

凡痰之生也,起于肾气之虚,而痰之成也,因于胃气之弱。 故白芍只微降,而大黄问曰∶黄连味苦以守而不走,而大黄独攻利,此何也?

或问人参阳药,自宜补阳,今曰兼阴,又宜补阴,是人参阴阳兼补之药,何以阳病用参宜,阴病用参反未安也?藕节中通,能行水,故用以行血分之湿热,而能清瘀血。

 观乌梅丸,寒热互用,则知阳动阴应则风生,反阳入阴则风熄。可以久服,既无火盛之虞,又有添精之益,实可为娱老之方也,勿以铎之轻传,而易视之为无能。

Leave a Reply