ddsc-032刻肢梦想

ddsc-032刻肢梦想

日服三勺,渴则饮之,斗米可度一月。从蠡沟上行二寸,当骨中,中都穴也。

封置泥地或冷水中拔去火气。故于崩中脉绝之候,又能补虚益气,明其于内崩则能补虚而去者可复,于脉绝则能续气而断者可联也。

人非圣贤,焉能发乎情、止乎礼义?其合筋也,其荣爪也。

药肆中俱有之,此不可以不辨而概误用之也。 痞块多在左则灸左,在右则灸右,如左右俱有,左右俱灸之。

【注】曲池穴,主治中风,手挛,筋急,痹风,疟疾先寒后热等证。\r督脉穴图\p06-d43a86.bmp\r【按】督脉始于长强者,本自《灵枢·经脉篇》曰∶督脉之别名长强,侠膂上项,散头上下,当肩胛左右,别走太阳,入贯膂。

按观此益见神仙服食之说为虚诞不足信。窃谓人身气与血相根据附,血恃气以流通也。

Leave a Reply